am.jpg (7400 bytes)   Reference(s)

 

          1


Berdichevskaya M.V. The physiology of Rhodococcus strains from oil wells. Mikrobiologiya. 1989. V. 58(1). P. 60‒65.

               Back