am.jpg (7400 bytes)   Reference(s)

 

          4


Ivshina I.B., Koblova I.V., Bezmaternykh G.I., Nesterenko,O.A., Kvasnikov E.I., Shkaruba V.V. Identification of new species of the genus Rhodococcus by the immunodiffusion method. Mikrobiol. Zhurn. 1986. V. 48(2). P. 3‒8. ISSN 0201-8462.

               Back