am.jpg (7400 bytes)   Reference(s)


 

          72


Barban, P.S., Pshenichnov, R.A., Pantyukhina, A.N., Ivshina, I.B. 1988. Immunofluorescence analysis. Sverdlovsk, Ural Branch of the USSR Academy of Sciences, 175 pp.

               Back