Ivshina I.B., Berdichevskaya M.V., Zvereva L.V., Ribalka L.V., Yelovikova E.A. Phenotypic characterisation of alkanotrophic rhodococci from various ecosystems. Mikrobiologiya. 1995. Vol. 64, No. 4. P. 507513.