am.jpg (7400 bytes)   Reference(s)

 

           263


Ivshina, I.B., Grishko, V.V., Nogovitsina, Ye.M., Kukina, T.P., Tolstikov, A.G. 2005. Bioconversion of β-sitosterol and its esters by actinobacteria of the genus Rhodococcus. Applied Biochemistry and Microbiology (Prikladnaya Biokhimiya i Mikrobiologiya), 41, 6: 551-557.

               Back