am.jpg (7400 bytes)   Reference(s)


 

           277


Grishko, V.V., Nogovitsyna, E.M., Ivshina, I.B. 2009. The biocatalytic obtainment of physiologically active compounds based on vegetative β-sitosterol. Catalysis in Industry (Kataliz v Promyshlennosti), 1: 157-164.

               Back