am.jpg (7400 bytes)   Reference(s)


 

          95


Ivshina, I.B., Berdichevskaya, M.V., Zvereva, L.V., Ribalka, L.V., Yelovikova, E.A. 1995. Phenotypic characterisation of alkanotrophic rhodococci from various ecosystems. Mikrobiologiya, 64, 4: 507-513.

               Back